Khai Giảng Lớp Diện Chẩn Căn Bản Tháng 9

Khai Giảng Lớp Diện Chẩn Căn Bản Tháng 9

Khai Giảng Lớp Diện Chẩn Căn Bản Tháng 9

  • 6.000.000đ

Khóa học khác

Khai Giảng Diên Chẩn Căn Bản ABC và Âm Dương Khí Công 12/8/2024 - Buổi Trưa

Khai Giảng Diên Chẩn Căn Bản ABC và Âm Dương Khí Công 12/8/2024 - Buổi Trưa

Ngày đăng: 24/07/2024 03:52 PM

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;">Khai Giảng Diên Chẩn Căn Bản ABC và Âm Dương Khí Công 12/8/2024</span></p> <p><span style="font-size:16px;">Học trực tiếp tại Trung Tâm Quốc Tế Việt Y Đạo 16 Ký Con P.7 Q.Phú Nhuận.</span></p> <p><span style="font-size:16px;">Nội dung học:</span></p> <p><span style="font-size:16px;">⁃ Lý Thuyết Diện Chẩn và dụng cụ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu.</span></p> <p><span style="font-size:16px;">⁃ Đơn giản hoá phác đồ huyệt Diện Chẩn thành các thủ pháp sử dụng dụng cụ</span></p> <p><span style="font-size:16px;">⁃ Ứng dụng vào thực tế giản thuật của GSTS Bùi Quốc Châu.</span></p> <p><span style="font-size:16px;">⁃ Đồ hình phản chiếu và đồng ứng.</span></p> <p><span style="font-size:16px;">⁃ Cách xác định Huyệt và tìm sinh Huyệt.</span></p> <p><span style="font-size:16px;">⁃ Nắm được các bước và kỹ thuật điều trị.</span></p> <p><span style="font-size:16px;">⁃ Ứng dụng phác đồ thường dùng.</span></p> <p><span style="font-size:16px;">⁃ Các bước đơn giản để tăng cường và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bản thân.</span></p> <p><span style="font-size:16px;">Hãy trang bị cho mình kiến thức về một phương pháp “Của Tương Lai”</span></p> <p><span style="font-size:16px;">Thông tin chi tiết xem ảnh đính kèm</span></p> <p><span style="font-size:16px;"><a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchan?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchan</a> <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchanzone?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchanzone</a> <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchanbeaute?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchanbeaute</a> <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchanzonefacialreflexology?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchanzonefacialreflexology</a> <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchantools?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchantools</a> <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchanzonewomban?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchanzonewomban</a> <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchanbrescia?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchanbrescia</a> <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchanitalia?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchanitalia</a> <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchanzone?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchanzone</a><img alt="®️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t8e/2/16/ae.png" width="16" /> <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchanbeaut%C3%A9?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchanbeauté</a> <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZXPbQ4Qy0mEsbMY5anFJrPONf2JZF3Ta38hYJSlZkfPXs6MY3WjbqcCc9LzNzL6xDXdY44Py6-gMqfJFZIKMfAMoN0USnr-0roVplk5iO22UeO9M_f255A0sbd1Zjkq2-TSlnFt1_ssWgfwSbs-T7fU_xNS93wL6Id-LPJTC879b3KV8siOgLCjjAGNJ5WWsEzuE2vLjW01zgojFHe4twC6mQlaYriu7l8wDeSv7-Ps5b45dZIYN91ne28iVymFA5rZ40C-kLo-l4WJO3Pgt9gQHn2sDHT9g0xZpNqCNtFysSJ4X0r7bSRrm5Jd-YC6derKq6YEJv361vrtDqOFa_0QLUUOP_Y0S38J_AGcrQ9xy9yXapSAvjKPGJ4lGqYn2kd8IdUWepBlUixmdRDuPW6JFW6AjQ8oqOAswlnq1XimOebanmQUHWm90C60Iuiv9CrUwZnauxdP9HtYBDS7X8Q5bBz09JYvW3h-1NZRAkwt9LFNTH8U0szzmRz8OFm_54PRNVHDtwB9JcJzPGrHItCWLDRmMh0wnvmRxr3LvVFklIVdV3QztWB5e19hp1NNhT8399f0sp9FvakwYVikAtwFlcGgH1nJq0w5QXJCGtEonulRHqfduRIvPQZ8NAJooWjVWUV0grLQ2l-9e-P3G20NALRNELEJh68F6wJIMNFapdAGyFC6PQ9lZvdj9cWUQQ2QF7dz9Yxc0krch_PLKHhcvZqSTtlslDI9tZOc2cVuFa8C_TOEsip2_VRJpV7GfAG1aDv3BSFAaidEnUbJZ86vJvpezCba425qDMSkhmcucE5L7kB15dfBu2j_xCN7Jl-P4d91W1-yw4XzME6rk89o80ygmTZRIK9wjIEHWIW__b2JCjvx_I3bDXxguhkfAMXx9FSi6I5zV8szXTaKdgDrtAV4mT7NBXvupJMf4SS7BpfdW0FCEKaveqDX22wsj2zAaHZ82h3p47zAh2CYrH4d2BRG9e4OqE1OPPBPwyOFsDCLkwlZdexfDB2aGoSXliGHERP1J2JE14jffE5xyOdAUQTwfFBShW_jNJHYt1gj_g" href="https://www.facebook.com/hashtag/dienchansos?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU60tjNbOROgcmjfetznDHm6JA4bIZM5jmm9M3Q_prY_xVZNv241QjsH1zI3G27m6Yf3-Rx8DvRRaKG7DJX9oND7FO7eIx_gMf5-Zv8Cei8ZhcBn2WZV5qZCCAiEOPyZpws_fPVMnaGKSNulw5pMWhwhvzvAPQ0mjCM2n-MOZIG8be2DF0pFweFrUDV9wV-cB8&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#dienchansos</a></span></p>

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản T12 - Buổi trưa

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản T12 - Buổi trưa

Ngày đăng: 27/11/2023 09:36 AM

<p>- Giảng viên: Lý Văn Kiệt</p>

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản do thầy Lý Văn Kiệt 13.11 - Buổi chiều

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản do thầy Lý Văn Kiệt 13.11 - Buổi chiều

Ngày đăng: 30/10/2023 10:29 AM

<p>- Thời gian từ 13/11/2023 đến 24/11/2023 - Giờ học: 13h30' đến 15h30' ( thứ 2 đến thứ 6 ) - Học phí : 6.000.000</p>

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản tháng 10 - Buổi chiều

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản tháng 10 - Buổi chiều

Ngày đăng: 24/09/2023 08:25 AM

<p>- Giảng viên: Thầy Lý Văn Kiệt - Khai giảng: 9/10/2023, từ 13h30 đến 20/10/2023</p>
SHOP DIỆN CHẨN
Zalo
Hotline
DMCA.com Protection Status